Beurse: M- en D-studie 2019 Aansoekvorm

Raadpleeg inligtingstuk: Beurse vir M- en D-studie voordat u hierdie vorm voltooi.

 

  Beurs vir:
  MagistergraadDoktorsgraad

  Vir:
  VoltydsDeeltyds

  Universiteit:

  Studentenommer:

  Volle Naam/name en Van:

  Huisadres:

  Posadres:

  Telefoonnr:

  Selfoon:

  E-posadres:

  Studierigting/Vakgebied:

  Titel van proefskrif of verhandeling:

  Is die titel al geregistreer?
  JaNee

  Indien ja heg die nodige dokumentasie onder aan.

  Indien nee, wanneer sou titelregistrasie kon plaasvind?

  Naam van promotor(s)/medepromotors/hulppromotor of studieleier/hulpstudieleier (Verskaf asb ook
  hul e-posadresse):

  Is 2019 u eerste jaar van studie vir die betrokke graad?
  JaNee

  Indien nee, gee asb. 'n toeligting en meld jaar van registrasie:

  Heg registrasiebewys aan:

  Laai 'n kort omskrywing van u studiefokus (ongeveer 10-15 bladsye in goed versorgde Afrikaans in .pdf formaat) hier op:

  In hoeverre meen u dat u studie relevant/aktueel is? Laai ongeveer 3-5 bladsye in .pdf formaat hier op:

  Op watter datum meen u dat u die proefskrif vir eksaminering sal kan inlewer?

  Meld akademiese grade verwerf. Waar en in watter jaar?

  Het u enige akademiese artikels gepubliseer?
  JaNee

  Indien ja, gee asb. 'n toeligting:

  Het u enige akademiese toekennings ontvang?
  JaNee

  Indien ja, gee asb. 'n toeligting:

  Enige buitelandse akademiese blootstelling?
  JaNee

  Indien ja, gee asb. 'n toeligting:

  Finansies:

  Kry u 'n beurs by 'n ander instansie?
  JaNee

  Indien ja, gee 'n toeligting oor die omvang van die beurs en vermeld wie die beursgewer is?

  Beklee u tans 'n tydelike of permanente-­pos?
  TydelikePermanente

  Gee 'n toeligting oor die aard van die pos, tydsbetrokkenheid en die vergoeding wat aan die pos verbonde is:

  Het u kennis geneem van die inligtingstuk oor hierdie toekenning?
  JaNee

  Sal u u met die voorwaardes wat daarin gestel is, kan vereenselwig en dit by toekenning kontraktueel bevestig?
  JaNee

  Laai 'n afskrif aan van u ID hier op:

  Laai jou aanbeveling van jou promotor in .pdf formaat hier op:

  Laai jou begroting in .pdf formaat hier op:

  Tik hierdie kode in:

  captcha

   

  Volledige voltooide aansoeke (keurig taalversorg) moet die SA Akademie voor of op 31 Augustus 2018 bereik. Die aansoekvorm kan elektronies gestuur word aan me Melanie Rens by beurse@akademie.co.za

  LET WEL: U aansoek MOET vergesel wees van ‘n aanbeveling van u promotor/studieleier.

  Baie Belangrik: U sal ‘n erkenning van ontvangs vanaf die Akademiekantoor ontvang sodra u aansoek deur die personeel ontvang is, LET WEL dit bly die aansoeker se verantwoordelikheid om te bevestig of sy/haar aansoek wel ontvang is.