Beurse: M- en D-studie 2019 Aansoekvorm

Raadpleeg inligtingstuk: Beurse vir M- en D-studie voordat u hierdie vorm voltooi.

 

Beurs vir:
MagistergraadDoktorsgraad

Vir:
VoltydsDeeltyds

Universiteit:

Studentenommer:

Volle Naam/name en Van:

Huisadres:

Posadres:

Telefoonnr:

Selfoon:

E-posadres:

Studierigting/Vakgebied:

Titel van proefskrif of verhandeling:

Is die titel al geregistreer?
JaNee

Indien ja heg die nodige dokumentasie onder aan.

Indien nee, wanneer sou titelregistrasie kon plaasvind?

Naam van promotor(s)/medepromotors/hulppromotor of studieleier/hulpstudieleier (Verskaf asb ook
hul e-posadresse):

Is 2019 u eerste jaar van studie vir die betrokke graad?
JaNee

Indien nee, gee asb. 'n toeligting en meld jaar van registrasie:

Heg registrasiebewys aan:

Laai 'n kort omskrywing van u studiefokus (ongeveer 10-15 bladsye in goed versorgde Afrikaans in .pdf formaat) hier op:

In hoeverre meen u dat u studie relevant/aktueel is? Laai ongeveer 3-5 bladsye in .pdf formaat hier op:

Op watter datum meen u dat u die proefskrif vir eksaminering sal kan inlewer?

Meld akademiese grade verwerf. Waar en in watter jaar?

Het u enige akademiese artikels gepubliseer?
JaNee

Indien ja, gee asb. 'n toeligting:

Het u enige akademiese toekennings ontvang?
JaNee

Indien ja, gee asb. 'n toeligting:

Enige buitelandse akademiese blootstelling?
JaNee

Indien ja, gee asb. 'n toeligting:

Finansies:

Kry u 'n beurs by 'n ander instansie?
JaNee

Indien ja, gee 'n toeligting oor die omvang van die beurs en vermeld wie die beursgewer is?

Beklee u tans 'n tydelike of permanente-­pos?
TydelikePermanente

Gee 'n toeligting oor die aard van die pos, tydsbetrokkenheid en die vergoeding wat aan die pos verbonde is:

Het u kennis geneem van die inligtingstuk oor hierdie toekenning?
JaNee

Sal u u met die voorwaardes wat daarin gestel is, kan vereenselwig en dit by toekenning kontraktueel bevestig?
JaNee

Laai 'n afskrif aan van u ID hier op:

Laai jou aanbeveling van jou promotor in .pdf formaat hier op:

Laai jou begroting in .pdf formaat hier op:

Tik hierdie kode in:

captcha

 

Volledige voltooide aansoeke (keurig taalversorg) moet die SA Akademie voor of op 31 Augustus 2018 bereik. Die aansoekvorm kan elektronies gestuur word aan me Melanie Rens by beurse@akademie.co.za

LET WEL: U aansoek MOET vergesel wees van ‘n aanbeveling van u promotor/studieleier.

Baie Belangrik: U sal ‘n erkenning van ontvangs vanaf die Akademiekantoor ontvang sodra u aansoek deur die personeel ontvang is, LET WEL dit bly die aansoeker se verantwoordelikheid om te bevestig of sy/haar aansoek wel ontvang is.