Navorsing en Publikasies Aansoekvorms

BESKERMING EN BEVORDERING VAN HOËR FUNKSIES
VAN AFRIKAANS

AANSOEK OM FINANSIËLE BYSTAND VIR AFRIKAANSE AKADEMIESE WERKE IN EN OOR AFRIKAANS

Datum van aansoek:

Titel van publikasie/werk:

Wat is die aard van die werk/publikasie (Merk die toepaslike blokkie):
Afrikaanse handboek/BoekHerdrukVakwoordeboekTerminologielysArtikelreeks met 'n tema

Ander: (Gee toeligting)

Kort opsomming van die betrokke publikasie:

Inhoudsopgawe:

Aantal bladsye:

Wie is die teikenpubliek van die publikasie? (Merk die toepaslike blokkie)
StudenteAkademiciAlgemene publiek

Ander: (Gee toeligting)

Wat is die oplaag van die publikasie?:

Beoogde publikasiedatum:

Skrywer(s) – Heg 'n kort CV aan:

Naam van uitgewer:

Adres van uitgewer:

Besonderhede van kontakpersoon by uitgewer (Naam, e-posadres en telefoonnommer):

Verskaf asseblief die volgende dokumente:

Laai die kwotasie vir die druk en uitgee van die publikasie hier op:

Laai twee verslae van die onafhanklike keurders wat kenners is op die terrein van die
publikasie hier op:

Laai die begroting (Vermeld finansiële steun van ander borge) hier op:

Enige ander opmerkings:

Bankbesonderhede:

Tik hierdie kode in:

captcha


 

AANSOEK OM FINANSIËLE BYSTAND VIR NAVORSING WAT LEI TOT ‘N AKADEMIESE PUBLIKASIE IN AFRIKAANS

Datum van aansoek:

Aansoeker(s) – Verskaf 'n kort CV met die vermelding van publikasies:

Gee 'n kort sistematiese uiteensetting (500 woorde) van die aard van die navorsing/projek wat onderneem word:

Titel:

Navorsingsvraag/Tema:

Kort uiteensetting van die verloop van die navorsing en die verwagte uitkoms:

Verwagte duur van navorsing met vermelding van aanvang en voltooiingsdatum:

Indien van toepassing: Onder watter instelling se vaandel word die navorsing onderneem:

Verskaf die volgende dokumentasie:

Laai die begroting (Koste wat aangegaan word om die navorsing te onderneem, kom vir befondsing in aanmerking) hier op:

Laai 'n Aanbeveling van 'n nie-betrokke deskundige op die terrein van die navorsing hier op:

Kontakbesonderhede van aansoeker(s):

Opmerkings:

Bankbesonderhede:

Tik hierdie kode in:

captcha