Uitnodiging: Artikels vir Die SATNT

Uitnodiging: Artikels vir Die SA Tydskrif vir Natuurwetenskappe en Tegnologie: SATNT

Tema: Die Aard van Wetenskap en Wetenskaplike Ondersoek

Sperdatum vir aanlynvoorlegging: 30 April 2017

Gasredakteurs: Prof. W. J. Fraser (UP), Prof. A. Hattingh (UK) en Dr. E. Gaigher (UP)

 

Die Aard van Wetenskap en Wetenskaplike Ondersoek

Die praktiese implementering (praktykwording) van wetenskaplike ondersoek was nog altyd vir wetenskaponderwysers op alle onderwysvlakke problematies. Die haalbaarheid van ondersoekende wetenskaponderrig is ingebed in die aard van wetenskap (AW) en wetenskaplikes se standpunte rakende wetenskaplike metodes wat met verskillende spesialiseringsvelde verband hou. Die suksesvolle implementering van ondersoekende (ontdekkende) leer word onder andere bepaal deur ons kennis van en standpunte oor wetenskaplike ondersoek (Gaigher, Lederman & Lederman, 2014; Lederman, Lederman & Antink, 2013; Schwartz, Lederman & Lederman, 2008), sowel as deur ons begrip van die onderwysstrategieë (Corder, & Slykhuis, 2011; Lederman, [s.a]) wat gebruik kan word om ondersoekende wetenskaponderrig tot sy reg te laat kom.

Die skrywers van die Suid-Afrikaanse Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) en in ʼn sekere mate ook dié van die Kurrikulum- en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) het duidelik die ontwikkeling van gesofistikeerde kennis van die Aard van Wetenskap (AW) belangrik geag. Dit strook met die klem wat op die ontwikkeling van die aard van wetenskap in kurrikula wêreldwyd geplaas word (Abd-El-Khalick, 2013). Redes vir hierdie beklemtoning sluit in die bevinding dat studente en onderwysers wat oor ʼn gesofistikeerde kennis van die Aard van Wetenskap beskik, meer daartoe geneig is om intens met wetenskaplike inhoud op ʼn ondersoekende wyse om te gaan (Abd-El-Khalick, 2013; Liang, Chen, Chen, Kaya, Adams, Macklin & Ebenezer, 2009).

Shulman (1986 en 1987) se konseptualisering van pedagogiese inhoudskennis (PIK) het instrumenteel geword om te verstaan watter pedagogiese prosesse noodsaaklik is om leerders deur ondersoeke tot betekenisgewing te begelei. Ons begrip van ondersoek berus op navorsing as praktiese handeling en definieer die rolle en benaderings wat ons volg om nuwe teorieë en kennis te konstrueer, en ook om onderwysers te bemagtig (Kincheloe, 2003).

Hierdie oproep nooi u dus om ʼn bydrae voor te lê wat die toepassing van wetenskaplike ondersoek in die praktyk ten toon sal stel, maar wat ook aan lesers ʼn oorsig sal bied van heersende neigings en praktyke.

Proffe Kobus Maree en Kobus Eloff
SA Akademie vir Wetenskap en Kuns


Verwysings

Abd-El-Khalick, F. (2013). Teaching with and about nature of science, and science teacher knowledge domains. Science & Education, 22(9), 2087-2107.

Corder, G. & Slykhuis, J. (2011). Shifting to an inquiry-based experience. Science and Children, 48(9), 60-63.

Gaigher, E., Lederman, N. & Lederman, J. (2014). Knowledge about inquiry: A study in South African high schools. International Journal of Science Education, 36(18), 3125-3147.

Kincheloe, J. L. (2003). Teachers as researchers, Qualitative inquiry as a path to empowerment. Second Edition. London: Routledge Falmer. Taylor & Francis Group.

Lederman, J. S. [s.a]. Teaching scientific inquiry: Exploring, directed, guided, and opened-ended levels. Retrieved from http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ ngsci_pro0000000028/am_lederman_teach_sci_inq_scl22-0439a.pdf. [Accessed on 21 September 2016].

Lederman, N. G., Lederman, J. S. & Antink, A. (2013). Nature of science and scientific inquiry as context for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138-147.

Liang, L., Chen, S., Chen, X., Kaya, O. N., Adams, A. D., Macklin, M. & Ebenezer, J. (2009). Preservice teachers’ views about nature of scientific knowledge development: An international collaborative study. International Journal of Science and Mathematics Education, 7(5), 987-1012.

Minner, D. D., Levy, A. J. & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction: What is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984-2002. Journal of Research in Science Teaching, 47, 474-496.

Schwartz, R. S., Lederman, N. G. & Lederman, J. S. (2008). An instrument to assess views of scientific inquiry: The VOSI instrument. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching, 30 March – 2 April 2008. Baltimore, MD. Paper retrieved from http://homepages.wmich.edu/~rschwart/docs/VOSInarst08.pdf.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-21.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.