Aktiwiteite

Binne sy missie en doelstellings is die Akademie betrokke by aktuele sake van openbare belang in Afrikaans.

’n Sleuteldoelstelling van die Akademie is die ontwikkeling en bevordering van Afrikaans, en veral die hoër funksies van die taal. Die Akademie was instrumenteel in die ontstaan en opbou van Afrikaans as kultuurtaal, en die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans. Die Akademie tree, veral deur die Taalkommissie,sedert 1915 standaardiserend op wat die Afrikaanse skryftaal betref en die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) verskyn sedert 1917. In 2017 word ’n Eeufees-uitgawe gepubliseer.

Beurse word jaarliks toegeken om na-graadse studie deur medium van Afrikaans op alle vakgebiede te bevorder.

 

Publikasies

Die Akademie bedryf twee Afrikaanse, interdissiplinêre geakkrediteerde vaktydskrifte wat kwartaalliks deur die onderskeie redaksies hanteer word naamlik die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie (SATNT) en die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (TGW)

Drie Nuusbriewe verskyn jaarliks.

Die Akademie is verantwoordelik vir die daarstelling van verskeie Afrikaanse universiteitshandboeke, onder meer vir Chemie, Fisika en Wiskunde en vir talle vakwoordeboeke in Afrikaans, asook publikasies soos die Hertzog- en Christiaan de Wet-Annale.

 

Jaarvergadering

Tydens die Algemene Jaarvergadering (AJV) word die jaarverslag, voorsittersverslag en finansiële begroting deur die lede van die Akademie bespreek en aanvaar, beleidsbesluite word geneem en drie-jaarliks word die nuwe raad bekendgemaak. Die verkiesing van raadslede vind voor die AJV elektronies plaas.,

Die jaarlikse simposium: ’n Oorkoepelende tema word bepaal en kundiges uit alle dissiplines lewer openbare lesings.

 

Bekronings en pryse

Die Akademie is bekend vir die beloning van uitnemendheid in die wetenskappe, humaniora en kunste deur erepennings, pryse en medaljes. Kandidate word genomineer en deur spesialiskomitees beoordeel en vir bekroning aanbeveel.

Die Akademie administreer die Jan H Maraisprys namens die Het Jan Maraisstigting (Sien die skakel na Pryse.)

 

Hertzoggedenklesings

In 1970 het die Hertzogmonumentkomitee ontbind en sy oorblywende bates aan die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns oorgedra.  Een van die voorwaardes is dat daar jaarliks ‘n J.B.M. Hertzoggedenklesing oor sake van nasionale, staatkundige en kulturele belang aangebied word. Afskrifte van die lesings is beskikbaar (Sien die skakel na Argief)

Kontak Linda Brink (linda@akademie.co.za) vir meer inligting.


Sien ook Projekte van die Akademie.