Organisasie en Bestuur

Die Akademieraad vir die termyn 2020 tot 2023 sien soos volg daaruit:

 

Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe:

Prof. N.A. Botha
Prof. J.C. du Plessis
Prof. PJ.J. Duvenage
Prof. A.E. Feinauer (ondervoorsitter)
Dr. L. Koorts
Prof. J.J. Rossouw
Prof. H.P. van Coller
Prof. E.H. van Coller

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie:

Prof. O.B.W. Greeff (voorsitter)
Prof. J.N. Eloff
Prof. L. Pretorius
Dr. I.A. Trautmann
Prof. I.J. van der Walt
Prof. L. van Huyssteen

 
 
 Ex officio Raadslede:

Mnr. P.R. Botha (Voorsitter: Oudit- en Risikobestuurkomitee)
Prof. J.P. Schoeman (Redakteur: SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie)
Prof. R.C. Wolfaardt-Gräbe (Redakteur: Tydskrif vir Geesteswetenskappe)

 

Klik hier onder vir die Akademieraad pdf-weergawe.

pdf_icon_small

SA Akademieraad 2020-2023


 

Hoof- Uitvoerende Beampte: prof. Anne-Marie Beukes

Die Akademie staan onder gesag van die Akademieraad. Die lede van die Akademie behoort tot een van die volgende twee fakulteite: Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe en Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie.

Binne die oorkoepelende Akademiedoelstellings streef elke fakulteit sy eie doelstellings na wat neerkom op besinning, beplanning, stimulering en advisering ten opsigte van sake wat die betrokke dissiplines raak.

Die Akademieraad word deur die lede verkies.

Die administrasie van die Akademie word deur sy kantoor in Engelenburghuis, Ziervogelstraat 574, Arcadia, Pretoria onder leiding van die Hoof Uitvoerende Beampte, tans prof. Anne-Marie Beukes, behartig. ’n Finansiële Kommissie sien na die bates, fasiliteite en finansiële belange van die Akademie om. Die Akademie se hoofinkomstebronne is ledegeld, skenkings, borgskappe, tantième en die opbrengs van beleggings.

Die werksaamhede van die Akademie is organisatories op grond van geografiese en vakwetenskaplike oorwegings gedesentraliseer en behels ’n verskeidenheid strukture, t.w. werkgemeenskappe en afdelings.

Daar is tans werkgemeenskappe van die Akademie in Bloemfontein, Kaapstad, Oos-Kaap, Potchefstroom, Pretoria, Wes-Kaap, die Vrystaat en Witwatersrand. Alhoewel die Akademie se werksaamhede nie tot universiteite beperk is nie, vorm universiteite nogtans die belangrikste setels van die Akademie.

Afdelings van die Akademie funksioneer op vakgrondslag binne die Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie. Daar bestaan vyf afdelings, dié vir Biologiese Wetenskappe, Chemiese Wetenskappe, Geneeskunde, Wis- en Natuurkunde en Ingenieurswese.

 


 

Voorsitter: Prof. Oppel Greeff
E-pos: oppel.greeff@cytespace.com 

Prof. Oppel Greeff is ‘n spesialis kliniese farmakoloog met meer as 46 jaar ondervinding in internasionale geneesmiddelontwikkeling. Hy was vir 4.5 jaar in algemene praktyk, 16 jaar in die farmaseutiese nywerheid en het in 1990 die eerste kontraknavorsingsmaatskappy (CRO), Clindepharm, in Suid-Afrika begin. In 1997 verkoop hy Clindepharm aan Quintiles, die grootste CRO in die wêreld en word in 2002 op die Uitvoerende Komitee van Quintiles in die VSA aangestel. In 2003 word hy die wêreldwye hoof van Quintiles se kontraknavorsing. In 2008 word hy aangestel as die hoof van die Departement Farmakologie in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe by UP waar hy in 2016 aftree. Hy begin in dieselfde jaar Medwell SA, die eerste nasionale tuisverplegingsmaatskappy in Suid-Afrika en is tans die Hoof- Uitvoerende Beampte van Medwell. Prof. Greeff dien op die direksie van 18 gesondheidsorgmaatskappye waarvan vier in die VSA is en vier in Indië.

 

Ondervoorsitter: Prof. Ilse Feinauer
E-pos: aef@sun.ac.za 

Prof. Ilse Feinauer is ‘n professor aan die Universiteit van Stellenbosch waar sy die Ton-en Anet Vosloo-Leerstoel in Afrikaanse Taalpraktyk vanaf 2020 beklee. Sy doseer Afrikaanse taalkunde asook Vertaalteorie en – praktyk. Haar navorsing fokus deesdae meer op sosiokognitiewe vertaalteorie wat vertaalprosesse en –netwerke ondersoek. Sy het al aan die volgende universiteite gedoseer: KU Leuven, Universiteit van Gent, Humboldt Universiteit in Berlyn, en die Universiteit van Melbourne. Sy het 42 navorsingspublikasies, met haar mees onlangse boekpublikasie Studies in Africa and beyond: reconsidering the postcolony (2017) waarvan sy mederedakteur is. Sy het reeds 50 MA’s en 14 PhD’s afgelewer. Sy dien op die Raad van verskeie vakverenigings, plaaslik en internasionaal, en dien ook op die Dagbestuur van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns.

 


 

Raadslede

Prof. N.A. Botha

E-pos: nicoabotha@gmail.com 

Prof. J.C. du Plessis

E-pos: jacques@uwm.edu

Prof. Pieter Duvenage

E-pos: PD@akademia.ac.za

Prof. J.N. Eloff

E-pos: kobus.eloff@up.ac.za

 

Dr. Lindie Koorts

E-pos: koorts.lindie@gmail.com

Prof. Laurette Pretorius

E-pos: laurette.pretorius@gmail.com

Prof. Jannie Rossouw

E-pos: Jannie.Rossouw@wits.ac.za

Dr. Ilse Trautmann

E-pos: IlseT@elsenburg.com

 

Prof. Helena van Coller

E-pos: h.vancoller@ru.ac.za

Prof. H.P. van Coller

E-pos: vcollerh@ufs.ac.za

Prof. I.J. van der Walt

E-pos: kobus.vanderwalt@nwu.ac.za

Prof. Leopoldt van Huyssteen

E-pos: lvh@sun.ac.za

 

Ex officio-lede

Mnr. P.R. Botha

E-pos: landi@prbotha.co.za

Prof. R.C. Wolfaardt-Gräbe

E-pos: publikasies@akademie.co.za

Prof. J.P. Schoeman

E-pos: johan.schoeman@up.ac.za