Spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe: AWS

In 2017 herdenk die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns die eeufees van die heel eerste Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) van 1917. Daar word beoog om ter herdenking van hierdie besondere gebeure ’n spesiale uitgawe van Tydskrif vir Geesteswetenskappe te laat verskyn. Omdat die Letterkundekommissie ook een van die heel oudstes is van die Akademie, sal hierdie spesiale uitgawe artikels oor beide die taal- en letterkunde bevat. Proff. H.P. van Coller (vir die letterkunde) en Nerina Bosman (vir die taalkunde) sal as gasredacteurs optree.

Die beoogde uitgawe sal die Junie 2017-nommer wees. Ons beoog tien tot twaalf artikels oor onderskeidelik die taal- en letterkunde – veral graag bydraes wat verband hou met die AWS of die werksaamhede van die twee kommissies.

 

Letterkunde

Artikels moet die gasredakteur teen 31 Oktober 2016 bereik. ’n Opsomming van die beoogde artikel moet verkieslik teen 30 September 2016 aan die gasredakteur gestuur word.

 

Taalkunde

Artikels moet die gasredakteur teen 30 September 2016 bereik.

H.P. van Coller: vcollerh@ufs.ac.za

Nerina Bosman: nerina.bosman@up.ac.za