Publikasies

Publikasies

In ’n trotse tradisie van meer as ’n eeu steun die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns die publikasie van Afrikaanse boeke, veral in die akademiese omgewing. Finansiële steun vir Afrikaanse akademiese publikasies en vir navorsing wat tot sulke publikasies lei, is hiervoor beskikbaar.

Aansoeke word op ’n gereelde basis vir goedkeuring oorweeg. Klik hier vir ons publikasie ooreenkoms. Aansoeke kan ingedien word by melanie@akademie.co.za.

 


’n Unieke publikasieprojek is die reeks gedenkwaardige huldigingsbundels van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns ter ere van Hertzogpryswenners. Hierdie is langtermyn projek van die Akademie en akademici van verskeidenheid universeite neem deel en/of tree op as redakteurs. Die bundels kan by die Akademie bestel word teen R260 per boek of R1400 per stel van 6.

Klik hier vir ons Publikasie bestelvorm.

 

 


 
 
T T Cloete

(Klik op die foto’s onder om die volle omslae te sien.)

Met die digter praat bevat artikels en gedigte oor die wetenskaplike en poëtiese nalatenskap van T T Cloete. Die titel van hierdie versamelingsbundel resoneer met die titel van een van Cloete se tien digbundels, naamlik Met die aarde praat (Cloete 1992). Die titel weerspieël ook verskillende, en inderdaad soms uiteenlopende, sienings van hoe Cloete se poësie gelees kan word – op hierdie manier verken die medewerkers aan hierdie bundel, sy dit in artikels of gedigte, maniere waarop daar as ‘t ware “met die digter” déúr sy poësie “gepraat” kan word.

Om die bundel te bestel, klik hier.

 

 


Tydskrif vir Geesteswetenskappe

(Klik op die foto’s onder om die volle omslae te sien.)

Die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (www.tgwsak.co.za) is geakkrediteer en word gewy aan die publikasie van oorspronklike navorsings- en oorsigartikels in die geskiedenis, teologie, kuns en kulturele, sosiale, ekonomiese en opvoedkundige wetenskappe, sowel as aan boekbesprekings, kronieke en gedigte.

Lees ons Voorskrifte aan skrywers hier.

Lees oor ons spesiale 2017 uitgawe van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe hier.

 

 


SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie

tnt

 

Besoek die SATNT webwerf hier.

 

 

 

 


Afrikaanse Woordelys en Spelreëls

 

Lees meer oor die boek hier.

 

 

 

 


Poort

 

Lees hier vir meer inligting.

 

 

 

 


Hertzoggedenklesings

jbmh

In 1970 het die Hertzogmonumentkomitee ontbind en sy oorblywende bates aan die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns oorgedra. Een van die voorwaardes vir die oordrag, waaraan die Akademie graag voldoen, is dat die Akademie onderneem om “jaarliks ‘n J.B.M. Hertzoggedenklesing oor sake van nasionale, staatkundige en kulturele belang aan te bied deur middel van sodanige persoon, op sodanige plek en by sodanige geleentheid as wat die Akademie in sy uitsluitlike diskresie mag besluit, en om afskrifte van sodanige lesings te bewaar”.

Die volgende J.B.M. Hertzoggedenklesings is sedert 1971 gelewer. Lees meer.

 

 


Draer van ’n Droom

dvd

Met die eeufees van die Akademie in 2009 het prof Pieter Kapp se pragboek: Draer van ’n droom, die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns 1909-2009 by Hemel en See boeke verskyn.

In die meer as honderd jaar van sy bestaan het die Akademie op elke terrein van die kunste en wetenskappe ’n bydrae gelewer om Afrikaans tot ’n moderne wetenskap-, kultuur- en onderwystaal uit te bou. Alle aspekte van die Akademie se werksaamhede word in hierdie omvattende studie gedek. Die woelinge om die Hertzogprys word in perspektief geplaas, taal en kultuurbande met veral die Lae Lande belig, en toekomsverwagtinge in vooruitsig gestel.

’n DVD met dieselfde titel, wat losweg op die inhoud van die boek baseer is, is by die Akademie beskikbaar.

 

 


Geskiedenis van Suid-Afrika – Van voortye tot vandag

HSA_a

Redakteur Fransjohan Pretorius Tafelberg 2012

Op versoek van die Geskiedeniskommissie van die SA Akademie het ’n span gerekende historici onder leiding van prof Fransjohan Pretorius ’n gebalanseerde blik oor die verloop van die geskiedenis van die oorsprong van die aarde tot kernmomente in die Suid-Afrikaanse geskiedenis gegee. Onder meer word die verhaal van die Nederlanders aan die Kaap, die minerale revolusie, die Anglo-Boereoorlog, Afrikanernasionalisme, die apartheidstaat en swart politieke verset na 1994 in die publikasie ontleed.

Navraag kan by die Akademie se kantoor gedoen word oor die beskikbaarheid van die boek. Gratis eksemplare word na hoërskole versprei.

 

 


A History of South Africa – From the distant past to the present day

HSA_e

Redakteur Fransjohan Pretorius Protea Book House 2014

Na aanleiding van talle versoeke is Geskiedenis van Suid-Afrika van voortye tot vandag vir die internasionale mark vertaal en bygewerk. Ook die boek is gratis na veral Engelstalige hoërskole versprei met as doelwit om ’n gebalanseerde interpretasie van die geskiedenis van Suid-Afrka beskikbaar te stel.

Die boek is ook wyd in die handel beskikbaar. Doen gerus navraag by kantoor van die SA Akademie.