Wie is ons?

Ontmoet die Akademie se Raads- en spanlede, en lees meer oor ons kommissies en werkgemeenskappe

Organisasie en bestuur

Die Akademieraad vir die termyn 2020 tot 2023

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns staan onder gesag en leiding van 'n verkose Raad, waarin verskillende vakdissiplines, en ook geografiese gebiede, in ag geneem word. Die organisasie en administrasie van die Akademie word onder leiding van die Hoof- Uitvoerende Beampte vanuit die Akademiekantoor in Pretoria bedryf. Binne die raamwerk van sy missie en doelstellings ondersoek die Akademie voortdurend aktuele sake van openbare belang, neem standpunt daaroor in, en tree meermale adviserend, fasiliterend en meningsvormend in sake van nasionale belang op deur regstreeks by die verloop van gebeure betrokke te raak.

Fakulteit Natuurwetenskap en Tegnologie

Prof OBW Greeff (voorsitter)*
Prof JN Eloff
Prof L Pretorius
Dr IA Trautmann
Prof IJ van der Walt
Prof L van Huyssteen
Prof CJ de W Rautenbach

*Die Voorsitter van die Akademie, Prof Oppel Greeff, is tans ook die Redakteur van die SA Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie.

Fakulteit Kuns en Geesteswetenskappe

Prof NA Botha
Prof JC du Plessis
Prof PNJ Duvenage
Prof AE Feinauer (ondervoorsitter)
Dr L Koorts
Prof JJ Rossouw
Prof HP van Coller
Prof EH van Coller

Die Bestuurspan

Kommissies

Die werksaamhede van die Akademie word deur verkose en staande komitees en kommissies verrig. Die kommissies vir taal, letterkunde, onderwys, geskiedenis, uitvoerende en visuele kunste is met spesifieke opdragte belas. 'n Verskeidenheid van vak- en spesiale komitees voer op soortgelyke wyse take op bepaalde terreine uit en behartig keuringswerk vir die onderskeie toekennings van die Akademie.

Geskiedeniskommissie

Prof Fransjohan Pretorius (voorsitter)
Prof Wessel Visser (ondervoorsitter)
Ruhan Fourie
Dr Karen Horn
Dr Lindie Koorts
Prof Alex Mouton
Prof Anton van Vollenhoven
Prof André Wessels

Letterkundekommissie

Prof Hennie van Coller (voorsitter)
Prof Willie Burger
Prof Thys Human
Prof Hein Viljoen
Prof Andries Visagie
Prof Anthea van Jaarsveld
Sekundi:
Dr Marni Bonthuys
Prof Marius Crous
Dr Amanda Marais

Onderwyskommissie

Dr Jaco Deacon
Melanie Buys
Dr Morné Diedericks
Dr Pierre Edwards
Prof Irma Eloff
Owen Magardie
Jannie van der Westhuizen
Dr Surette van Staden

Taalkommissie

Dr Suléne Pilon, UP (voorsitter)
Marius Swart, Taalkundige, US (ondervoorsitter)
Jana Luther, Taalpraktisyn, WAT (sekretaris)
Fred Pheiffer, Taalpraktisyn, WAT
Dr Annelise de Vries, Taalkundige, Akademia
Jaco du Toit, Rekenaarlinguis, NWU
Monique Rabé, Nuwemediaspesialis

Kommissie vir Uitvoerende Kunste

Prof Nico Luwes (voorsitter)
Paul Boekkooi
Prof Petrus du Preez
Prof IJ Grové
Prof Gerrit Olivier
Leon van Nierop

Kommissie vir Visuele Kunste

Prof Amanda du Preez (voorsitter)
Prof John Botha
Dr Nicholas Clarke
Prof Alex Duffey
Prof Suzanne Human
Dr Jan van der Merwe
Dr Josef van Wyk

Werkgemeenskappe

Akademielede word hoofsaaklik georganiseer in werkgemeenskappe wat van tyd tot tyd vergader. Tans is daar agt plaaslike werkgemeenskappe, naamlik: Werkgemeenskap Wes-Kaap; Oos-Kaapland; Vrystaat; Durban; Potchefstroom; Vaaldriehoek; Witwatersrand; en Pretoria.

'n Werkgemeenskap beoog om die doelstellings van die Akademie op plaaslike vlak te bevorder, om die werksaamhede van die Akademie plaaslik bekend te stel en om gesellige verkeer tussen sy lede in die hand te werk. 'n Werkgemeenskap lê hom in die besonder toe op interdissiplinêre en, waar moontlik, interfakultêre werksaamhede aangaande die beoefening van die wetenskappe en die kunste.

Die Akademie het 'n negende werkgemeenskap, naamlik die Buitelandse Werkgemeenskap. Buitelandse lede bevind hulle in onder meer die VSA, Frankryk, België, Nederland, Pole, Hongkong en Tsjeggië.

SKENKINGS